image

Bording Skole

Billedet på sidehoved

Ordensregler Bording Skole

 

For at sikre så gode og trygge forhold som muligt for alle på skolen, for at skabe de bedst mulige vilkår for undervisningen og for at sikre skolen og dens inventar mod unødig overlast, fastsættes følgende ordensregler:

 

  • Vis hensyn!

  • Brug tingene til det, de er beregnet til!

  • Alle har ansvar for hinanden!

 

Underordnet disse 3 hovedregler gælder følgende retningslinjer:

Mødetid:      

Alle elever skal møde i så god tid, at undervisningen kan begynde til fastsat tid. Skolens tilsynsforpligtelse gælder fra 10 min. før mødetid. Ingen elever bør møde tidligere end dette tidspunkt.

Alle elever forlader skolen efter deres sidste time, med mindre de har lavet en anden aftale med en lærer.

Skolegårdene:

Grønnegården                 Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer.

Store skolegård               Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer.

Stengården                      Kan benyttes af 7. – 9. kl. Adgang gennem mediateket. Der er ikke fast gårdvagt.

Sportspladsen                 Er forbeholdt 5. - 9. kl. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer.

Fodboldbanerne              Elevrådet laver en plan for fordelingen af fodboldbanerne i de forskellige frikvarterer.

 

Snekastning:                  

Der må kun kastes med sne på sportspladsen. Den overordnede regel om at vise hensyn gælder også, når der kastes med sne. Tilsynet varetages af gårdvagten og suppleanten.

I tilfælde af sne må alle årgange være på sportspladsen.

Overtrædelser:

Gårdvagten orienterer klasselæreren, som følger op og vurderer, hvilke sanktioner der skal iværksættes jævnfør skolens normale procedurer i disciplinærsager vedr. elever.

Brug af cykelhjelm:

Cykelture er en aktivitet, som bruges i forbindelse med undervisningen og i SFO-en. På cykelture er det obligatorisk for både medarbejdere og børn at bære cykelhjelm.

Rygning:

Eleverne må ikke ryge på skolens område eller i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler. Skolen kan efter skriftlig anmodning fra forældrene anvise rygerne et sted uden for skolens område, hvor enkelte elever kan ryge. De elever, der har fået rygetilladelse, forsynes med et rygekort.

Mobiltelefoner:

Elevens mobiltelefon skal være slukket i undervisningstiden, med mindre læreren giver lov til at anvende den i undervisningen.

Overtrædelse medfører konfiskation. Afhentning af telefonen sker på skolens kontor ved skoledagens afslutning.

Alle elever orienteres af skolens SSP kontaktlærer om lovlig anvendelse af mobiltelefoner. Denne orientering sker, når eleverne går i 4. klasse.

Fritagelse for undervisning:

Det er hjemmet, der har undervisningspligten, men kommunen skal stille et tilbud til rådighed.

Forældrene kan fritage deres børn for skolegang ved at lave en skriftlig henvendelse.

Ved én dags fritagelse er det nok at orientere klasselæreren. Ved flere dages fritagelse rettes henvendelse til skolens ledelse.

Elever, der ønskes fri for deltagelse i idræt, skal have seddel med hjemmefra. Strækker fritagelsen sig ud over 4 uger, skal der foreligge lægeattest. Selvom en elev er fritaget for deltagelse, skal eleven være til stede, da der ofte gives instruktioner af betydning for eleven, eller der kan være hjælpeopgaver (aftales m. idrætslæreren). 

Frikvarterer og mellemtimer:

Der er normalt frit valg mellem at være inde eller ude i frikvartererne. Der må ikke løbes på gangene (heller ikke på rulleskøjter eller løbehjul). Der må kun spilles bordtennis i frikvartererne.
Skolens forskellige faciliteter (bibliotek, edb rum m.v.) kan benyttes efter de givne anvisninger.
Da skolen har tilsynsforpligtelse i skoletiden, skal alle som udgangspunkt opholde sig inden for skolens område. Dog kan der i særlige tilfælde indhentes tilladelse til at forlade skolens område hos en lærer fra elevens årgang.

Erstatningsansvar:

Hvis eleven forsætligt eller ved uagtsomhed beskadiger kammeraters eller skolens ejendele, har forældrene erstatningspligt.

Øvrige forhold:

Klasserne og årgangene kan lave deres egne regler, som er underlagt skolens overordnede regler og lever op til kravet om tilsyn.

Der kan godt være forskellige retningslinjer i skoletid og SFO; men de tre grundregler gælder altid.